Obhukangati

 

Geniha munyumba ya Abhakabhwa

                                   

Hanu oratura okunyoora ebhitabho, ebhintu bhya okwitegerera na bhya okumaaha bhyonsego kwa Ekabhira ya Ekikabhwa! Bhiriho ebhitabho ku bhantu bhonsego, amangʼore ganú gaatuurwa na mubhideo gya okusambarukya!

Nyoore una ameetegerero kasi amangʼana gogonse mahaananga na bhetu.

 

Ojomerye bhukongʼu